Бібліографія
кафедри

 

Михайленко Дмитро Григорович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Михайленко Д. Об'єкт хабарництва / Д. Михайленко // Право ХХІ століття: становлення та перспективи розвитку: Зб. наук. праць міжнародної наук.-практ. конф. «Другі Прибузькі юридичні читання» / Під ред. В.І. Терентьєва, О.В. Козаченка. – Миколаїв, 2006. – С.401-404.

Михайленко Д.Г. Характеристика суспільно небезпечного діяння, як елемента об'єктивної сторони злочинів у сфері службової діяльності / Д.Г.Михайленко // Кримінально-правова політика держави: теоретичні та практичні аспекти проблеми [Матеріали міжнародної наук. конф. (м. Донецьк, 17-18 листопада 2006 року)]. – Донецьк, 2006. – С.101-104.

Михайленко Д.Г. Кримінологічна характеристика особи корупціонера / Д.Г.Михайленко // Актуальные проблемы криминологии и криминальной психологии: Сб. науч. Статей / Под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дремина. – Б-ка журн. «Юридичний вісник». – О.: Фенікс, 2007. – С.237-243.

Михайленко Д.Г. Суб’єкт одержання хабара в міжнародних конвенціях та Кримінальний кодекс України / Д.Г.Михайленко // Визначальні тенденції ґенезу державності і права: Зб. наук. праць міжнародної наук.-практ. конф. «Треті Прибузькі юридичні читання» / За ред. В.І. Терентьєва, О.В. Козаченка. – Миколаїв: Вид-во «Іліон», 2007. – С.590-593.

Михайленко Д. Поняття та правова природа хабарництва / Д. Михайленко // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. Вип.32 / редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; відп. за вип. Ю.М. Оборотов. – Одеса: Юридична література, 2007. – С.196-203.

Михайленко Д. Поняття хабара та його кримінально-правове значення / Д. Михайленко // Правове життя сучасної України: Тези доповідей 10-ї ювілейної звітної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу / Відп. ред. д.ю.н., проф. Ю.М. Оборотов // Одеська націон. юрид. акад. – О.: Фенікс, 2007. – С.360-363.

Михайленко Д. Проблема визнання неповнолітнього службовою особою в кримінальному праві України / Д. Михайленко // Ювенальна політика та ювенальна юстиція в сучасній державі: Матеріали Міжнародної наукової конференції 21-22 вересня 2007 р., Одеса / За заг. ред. проф. Ю.М. Оборотові. – Одеса: Фенікс, 2007. – С.341-348.

Михайленко Д.Г. Міжнародні стандарти кримінальної відповідальності за зловживання впливом та Кримінальний кодекс України / Д.Г.Михайленко // Європейське і національне кримінальне право: шляхи та перспективи розвитку. Треті юридичні читання / Матеріали Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів / За заг. ред.Є.Л.Стрельцова. – Одеса, 2007. – С.186-187.

Михайленко Д. До питання про визнання викладача службовою особою / Д. Михайленко // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць / Гол. ред. С.В. Ківалов; відп. За вип. Л.І. Кормич. – Одеса: «Фенікс», 2008. – Вип.33. – С.95-102.

Михайленко Д.Г. Характеристика вини при вчиненні хабарництва / Д.Г.Михайленко // Форум права. – 2008. – №1. – С.303-311: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08mdgpvx.pdf.

Михайленко Д. Деякі питання хабарництва в міжнародних конвенціях / Д. Михайленко // Актуальні проблеми європейської інтеграції та права. – Вип.3 / За ред. В.М. Кривцової та Д.В. Ягунова. – О.: Фенікс, 2008. – С.531-540.

Михайленко Д. Поняття та ознаки хабародавця / Д. Михайленко // Сучасний вимір держави та права: Зб. наук. праць / За ред. В.І. Терентьєва, О.В. Козаченка. – Миколаїв: Вид-во «Іліон», 2008. – С.375-377.

Михайленко Д.Г. Поняття об'єкту злочинів у сфері службової діяльності / Д.Г.Михайленко // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції (м. Одеса, 18-19 квітня 2008 року) / Відп. ред. д.ю.н., проф. Ю.М. Оборотов. – О.: Фенікс, 2008. – С.366-368.

Михайленко Д.Г. Аксіологічне осмислення хабарництва / Д.Г.Михайленко // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. Вип.40 / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; Відп. за вип. Ю.М. Оборотов. – Одеса: Юридична література, 2008. – С.290-295.

Михайленко Д.Г. Деякі питання кваліфікації одержання хабара у великому та в особливо великому розмірі / Д.Г.Михайленко // Кримінологія в Україні та протидія злочинності : [зб. наук. статей / за ред. М.П. Орзіха, В.М. Дрьоміна]. – Б-ка журналу «Юридичний вісник». – О.: Фенікс, 2008. – С.253-259.

Михайленко Д.Г. Кваліфікація посередництва в хабарництві / Д.Г.Михайленко // Актуальні проблеми держави і права : Збірник наукових праць. – Вип.44 / редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; відп. за вип. Ю.М. Оборотов. – Одеса: Юридична література, 2008. – С.276-283.

Михайленко Д.Г. Тенденції щодо визначення поняття корупції та її співвідношення з хабарництвом / Д.Г.Михайленко // Актуальні проблеми держави і права : Збірник наукових праць. Вип.45 / редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; відп. за вип. Ю.М. Оборотов. – Одеса: Юридична література, 2009. – С.352-357.

Михайленко Д. Кваліфікація одержання хабара службовою особою, яка займає відповідальне чи особливо відповідальне становище / Д. Михайленко // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць / Керівник авт. кол. С.В. Ківалов; відп. за вип. Л.І. Кормич. – Одеса: «Фенікс», 2009. – Вип.37. – С.104-113.

Михайленко Д.Г. Кримінально-правова характеристика хабара / Д.Г.Михайленко // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. Вип.47 / редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; відп. за вип. Ю.М. Оборотов. – Одеса: Юридична література, 2009. – С.62-69.

Михайленко Д.Г. Кримінально-правовий характер складу одержання хабара / Д.Г.Михайленко // Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики : матеріали наук.-практ. конф. (м. Одеса, 9 жовтня 2009 р.) ― Одеса, 2009. ― С.164-166.

Михайленко Д.Г. Підстави кримінальної відповідальності за хабарництво (давання та одержання хабара) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Михайленко Д.Г. ; ОНЮА. – Одеса, 2009. – 21 с.

Михайленко Д.Г. Підстави кримінальної відповідальності за хабарництво (давання та одержання хабара) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Михайленко Д.Г. ; ОНЮА. – Одеса, 2009. – 264 с.

Михайленко Д.Г. Кримінально-правова характеристика одержання хабара за попередньою змовою групою осіб / Д.Г.Михайленко // Вісник прокуратури. – 2009. – № 10. – С.43-48.

Кримінальне право України: навчально-методичний посібник для студ. Інституту прокуратури та слідства / кол. авторів : Туляков В.О., Мирошниченко Н.А. [та ін.] ; відп. ред. В.О. Туляков. – Одеса: Фенікс, 2010. – С.456.

Кримінальне право України: програма курсу / кол. авторів : Туляков В.О., Мирошниченко [та ін.] ; відп. ред. В.О. Туляков. – Одеса: Фенікс, 2010. – 114 с.

Кримінальне право України: навчально-методичний посібник / кол. авторів : Туляков В.О., Мирошни-ченко Н.А. [та ін.] ; відп. ред. В.О. Туляков. – Одеса: Фенікс, 2010. – 376 с.

Михайленко Д.Г. Правова природа вимагання хабара та неправомірної вигоди // Актуальні проблеми держави та права : збірник наукових праць. Вип. 55 / Редкол.: С.В. Ківалов (голв. ред.) та ін.; Відп. за вип. В.О. Туляков. - Одеса : Юридична література, 2010. - С.395-401 (712 с.)

Михайленко Д.Г. Концепція співвідношення давання та одержання хабара / Д.Г.Михайленко // Право України. – 2010. – № 5. – С.123-128.

Михайленко Д.Г. Взаємозв’язок передачі хабара і діяльності службової особи за нього // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького складу, 20-21 травня 2011 р., м. Одеса. Т.2 / відп.ред. д-р. юрид. наук. В.М. Дрьомін // Національний університету "Одеська юридична академія". - О. : Фенікс, 2011. - С.235-237 (478 с.).

Михайленко Д.Г. Кваліфікація повторності хабарництва / Д.Г.Михайленко // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. Вип. 61 / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2011. – С.449-458 (684 с.).

Михайленко Д.Г. Кримінально-правова характеристика катування / Д.Г.Михайленко // Часопис Академії адвокатури України. – №4. – 2011 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2011-4/11mdgkhk.pdf.

Сучасна теорія кримінального права: навчально-методичний посібник / кол. авторів : Туляков В.О., Артеменко І.А., Березовська Н.Л. [та ін.] ; відп. ред. В.О. Туляков. – О., 2012. – 35 с.

Михайленко Д.Г. Об’єктивне ставлення у вину в сучасному кримінальному праві // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т.2 / відп. за випуск. д-р. юрид. наук., проф. В.М. Дрьомін // Національний університету "Одеська юридична академія". - О. : Фенікс, 2012. - С.234-237 (496 с.).

 Михайленко Д.Г. (в соавторстве) Национальный университет «Одесская юридическая академия» // Наука в Южном регионе Украины (1971-2011) / Александров Б.Г., Алексеенко Т.Л., Андреев В.И., Андронатти С.А. [и др.]; ред. С.А. Андронати ; Южный научный центр НАН Украины и МОНМС Украины. – Одесса : Фенікс, 2012. – С.295-341 (704 с.) (2,52 д.а.)

 Михайленко Д.Г. Спеціальне повноваження як правова підстава здійснення функцій службовою особою // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т.2 / відп. за випуск. д-р. юрид. наук., проф. В.М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». - О. : Фенікс, 2012. - С.188-191 (776 с.).

 Михайленко Д.Г. Поняття та структура об’єкта злочинів у сфері службової діяльності / Д.Г. Михайленко // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. Вип. 67 / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2012. – С.521-531.

Михайленко Д.Г. Проблеми взаємодії елементів антикорупційного деліктного законодавства // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 16-17 травня 2013 р.). Т.2 / відп. за випуск. д-р. юрид. наук., проф. В.М. Дрьомін ; Національний університету "Одеська юридична академія". - О. : Фенікс, 2013. - С.275-277 (814 с.).

Михайленко Д. Г. Кваліфікація корупційних злочинів : навч.-метод. посіб. для студентів 5-го курсу Інституту прокуратури та слідства / Д. Г. Михайленко. - Одеса : Юридична література, 2013. - 136 с.

Mihaylenko D.G. Scientific provision of intellectual property modernization and technology transfer legal regulation by scientists of the National University «Odessa Law Academy» / V.M. Driomin, O.I. Harytonova, D.G. Mihaylenko // Proceeding of the International Ukraine-Japanese Conference on Scientific and Industrial; 24-25 October 2013. – Odessa: ONPU, 2013. – P. 228-230 (242 p.)

Михайленко Д.Г. Кримінальна відповідальність державного службовця: підстави та особливості / Д.Г. Михайленко, В.О. Туляков // Державна служба в Україні: теоретико-правова характеристика у контексті оновленого законодавства : монографія / за заг. ред. С.В. Ківалова, Л.Р. Білої-Тіунової / [С.В. Ківалов, Л.Р. Біла-Тіунова та ін.]. – О. : Фенікс, 2013. – С.354-374 (438 с.) (1 д.а.)

 Mychailenko D.G. The Concept of Interrelation of Giving and Taking a Bribe / D.G. Mychailenko // Proceeding of Turkey-Ukraine Comparative Criminal Law Symposium - II «Legat Policy of EU Countries: Compapative Aspecfs»; 28-29.08.2012. – Odessa/Ukraine: NUOLA, 2012. – P. 263-277

Михайленко Д. Г. Підстави кримінальної відповідальності державного службовця за корупційні злочини / Д. Г. Михайленко // Відповідальність за кримінальні правопорушення у сучасному вимірі : матеріали Інтернет-конференції (м. Одеса, 27 грудня 2013 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://onua.edu.ua/downloads/crime_pravo/internet-conf-27122013.doc.

Михайленко Д.Г. Конструкція складу одержання неправомірної вигоди / Д.Г. Михайленко // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова (Одеса, 16-17 травня 2014 р.) : у 2 т. Т.1 / відп. ред. В.М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2014. - С.529-531 (820 с.).

Михайленко Д.Г. Проблеми становлення моделі правової протидії корупційним злочинам в Україні / Д.Г. Михайленко // Правова політика в Україні: питання теорії та практики: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 24 жовтня 2014 року): в 2 т. – К.: Національна академія прокуратури України, 2014. – Т. 2. – С.244-247 (430 с.)

Михайленко Д.Г. Теоретичні аспекти трансформації інституту корупційних злочинів / Д.Г.Михайленко // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. Вип. 74 / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2014. – С.338-346.

Кримінальне право України: навчально-методичний посібник / кол. авторів : С.В. Ківалов, С.В. Албул, Д.О. Балобанова [та ін.] ; відп. ред. В.О. Туляков. - Одеса : Юридична література, 2014. - 612 с.

Михайленко Д.Г. Концепція корупційних злочинів (постановка проблеми) / Д.Г. Михайленко // Про злочини та покарання: еволюція кримінально-правової доктрини : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 250-річчю трактату Чезаре Беккаріа (м. Одеса, 13 черв. 2014 р.) / МОН України ; НУ ОЮА ; ПРЦ НА ПрН України ; Одес. відділ. ГО «Всеукр. асоц. кримін. права». – Одеса : Юридична література, 2014. – С.202-208 (380 с.)

Михайленко Д.Г. Функції норми про незаконне збагачення в Україні / Д.Г. Михайленко // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції [3 квітня 2015 року, м. Харків] / МВС України ; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України. – Х. : Золота миля, 2015. – С.125-129 (260 с.)

Михайленко Д.Г. Регламентація правових наслідків незаконного збагачення / Д.Г. Михайленко // Профілактика корупційних правопорушень: науково-практична конференція, 7 квітня 2015 р., м. Харків: Збірник тез доповідей. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – С.170-178 (357 с.)

Михайленко Д. Г. Розвиток норми про незаконне збагачення в умовах зміни державної антикорупційної політики / Д. Г. Михайленко // Новітні тенденції законотворчості у сфері кримінального права : матеріали Інтернет-конференції (м. Одеса, 20 квітня 2015 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.onua.edu.ua/downloads/crime_pravo/inter-conf_ugolpravo_20150420.doc.

Михайленко Д. Г. Місце норми про незаконне збагачення у механізмі кримінально-правової протидії корупційним злочинам / Д. Г. Михайленко // Молодий вчений – 2015. – №2(17). – С.807-812 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/2/489.pdf. (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus).

Михайленко Д.Г. Дуализм нормы о незаконном обогащении в Украине / Д.Г. Михайленко // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов: тезисы докладов Международной научно-практической конференции (Минск, 3 апреля 2015 г.). – Минск: Академия МВД, 2015. – С.147-149 (396 с.)

Михайленко Д.Г. Норма про незаконне збагачення у контексті тесту на пропорційність / Д.Г. Михайленко // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2015 р., м. Одеса) : у 2 т. Т.2 / відп. ред. М.В. Афанасьєва. – Одеса : Юридична література, 2015. - С.182-184 (668 с.).

Михайленко Д.Г. Юридическая ответственность за незаконное обогащение в контексте международных стандартов / Д.Г. Михайленко // «Ұлттық және халықаралық құқықтың өзара әрекеттестігі. Дөнгелек үстел мат. КАЗГЮУ Университеті, 15 мамыр 2015 ж. = Взаимодействие национального и международного права. Мат. круглого стола. – Университет КАЗГЮУ, 15 мая 2015 г. Астана: ТОО «КазГЮУ Консалтинг», 2016. – С.117-126 (152 с.)

Михайленко Д.Г. Норма про незаконне збагачення і принцип презумпції невинуватості / Д.Г. Михайленко // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (22 травня 2015 року) / Редкол.: д.ю.н. І.С. Гриценко (голова), к.ю.н. І.С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – К.: Прінт-Сервіс, 2015. – С.386-387 (575 с.).

Михайленко Д.Г. Співвідношення норми про незаконне збагачення та положень кримінально-правової доктрини України / Д.Г. Михайленко // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції [22 травня 2015 року, м. Харків] / МВС України ; Харківський нац. ун-т внутр. справ ; Кримінологічна асоціація України. – Х. : ХНУВС, 2015. – С.51-53 (368 с.)

Михайленко Д.Г. Генезис норми про незаконне збагачення як фактор деформації механізму кримінально-правової протидії корупції в Україні / Д.Г. Михайленко // Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 8-9 жовт. 2015 р. / редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2015. – С.403-408 (528 с.)

Михайленко Д.Г. Норма про незаконне збагачення як елемент завершального рубежу протидії корупції в Україні / Д.Г. Михайленко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : збірник наукових праць. Том XV / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. М.В. Афанасьєва. – Одеса : Юридична література, 2015. – С.244-256.

Михайленко Д.Г. Кримінальний позов як необхідний інструмент кримінально-правової протидії інституціоналізованій корупції / Д.Г. Михайленко // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – №4. – С.331-338 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pap.in.ua/4_2015/103.pdf.

Михайленко Д.Г. Препятствия имплементации нормы о незаконном обогащении в национальное право / Д.Г. Михайленко // Право и государство (г. Астана, Республика Казахстан). – 2015. – № 4 (69). – С.55-61.

Михайленко Д. Г. Проблеми застосування угоди про визнання вини при засудженні за корупційний злочин / Д.Г. Михайленко // Нормативні та прикладні засади удосконалення інституту призначення покарання та інших заходів кримінально-правового впливу : матер. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Одеса, 26-27 груд. 2015 р.) / відп. ред.: В. О. Туляков. ; НУ "ОЮА". – Одеса, 2015. – С.95-101 (229 с.) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/3260.

Михайленко Д.Г. Кримінально-правове значення незаконного збагачення осіб, пов’язаних із суб’єктом владних повноважень / Д.Г. Михайленко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : збірник наукових праць. Том XVI / редкол.: М.В. Афанасьєва (голов. ред.). – Одеса : Юридична література, 2015. – С.259-277.

Михайленко Д.Г. Обмеження принципу презумпції невинуватості нормою про незаконне збагачення в Україні: соціальна обумовленість та тест на пропорційність / Д.Г. Михайленко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : збірник наукових праць. Том XVII / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. М.В. Афанасьєва. – Одеса : Юридична література, 2015. – С.356-400.

Михайленко Д.Г. Звільнення від відбування покарання з випробуванням при засудженні за корупційний злочин у випадку затвердження угоди про визнання вини / Д.Г. Михайленко // Вісник прокуратури. – 2016. – №1. – С.26-37.

Михайленко Д.Г. Проблеми ефективності механізму кримінально-правової протидії корупційним злочинам в Україні / Д.Г. Михайленко // Теорія кримінально-правової кваліфікації як феномен української кримінально-правової доктрини: тези доповідей та повідомлень учасників науково-практичної конференції, 16 січня 2016 р., м. Львів. – К.: Видавничий дім «АртЕк», 2016. – С.96-101 (236 с.).

Михайленко Д.Г. Основа и состояние действующего механизма уголовно-правового противодействия коррупции в Украине / Д.Г. Михайленко // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов: тезисы докладов Международной научно-практической конференции (Минск, 7 апреля 2016 г.). – Минск: Академия МВД, 2016. – С.133-134 (476 с.).

Михайленко Д.Г. Результат пошуку моделі норми про незаконне збагачення в Україні та його недоліки / Д.Г. Михайленко // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції [15 квітня 2016 року, м. Харків] / МВС України ; Харківський нац. ун-т внутр. справ ; Кримінологічна асоціація України. – Харків : ХНУВС, 2016. – С.99-103 (292 с.).

Михайленко Д.Г. Кримінально-правові проблеми механізму антикорупційного фінансового контролю / Д.Г. Михайленко // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т.2 / відп. ред. М.В. Афанасьєва. – Одеса : Юридична література, 2016. – С.189-192 (712 с.).

Михайленко Д.Г. Соціальна обумовленість надання інститутам громадянського суспільства кримінально-правових інструментів протидії корупції / Д.Г. Михайленко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Політика в сфері боротьби зі злочинністю». - Івано-Франківськ, 2016. – С.48-52 (159 с.).

Михайленко Д.Г. Ресурси теорії «раціонального злочину» у контексті протидії корупції в Україні / Д.Г. Михайленко // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – №6. – С. 160-165 (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)).

Михайленко Д.Г. Недоліки антикорупційного фінансового контролю за готівкою та іншими подібними за латентністю активами як причина недієвості норми про незаконне збагачення в Україні / Д.Г. Михайленко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2016. – №39. – Том 2. – С. 11-16. (Науковий вісник включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща))

Михайленко Д.Г. Обґрунтування необхідності дії норм механізму фінансового контролю щодо осіб, які припинили виконувати функції держави, або місцевого самоврядування / Д.Г. Михайленко // Прикарпатський юридичний вісник. – 2016. – Випуск 2 (11). – С. 68-73.

Михайленко Д.Г. Щодо удосконалення складу незаконного збагачення у формі передачі публічним службовцем активів будь-якій особі / Д.Г. Михайленко // Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування : матеріали між нар. наук.-прак. конф., 12-13 жовт. 2016 р. / редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін.. – Х. : Право, 2016. – С.441-445 (564 с.)

Михайленко Д.Г. Дія норм механізму антикорупційного фінансового контролю у часі та «амністія» капіталів / Д.Г. Михайленко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. – 2016. – №21. – С.29-33.

Михайленко Д.Г. Проблемы модернизации правового механизма противодействия коррупционным преступлениям в Украине / Д.Г. Михайленко // Polis Akademiyasının Elmi Хәbәrlәri (Научный вестник Академии Полиции) (Баку, Азербайджанская Республика). – 2016. – № 3-4. – С.46-55.

Михайленко Д. Проблеми формування та реалізації політичної волі протидіяти корупції в Україні / Д. Михайленко // Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані : монографія / за ред. проф. О. В. Козаченка, проф. Є. Л. Стрельцова. – Миколаїв : Іліон, 2016. – С.207-238 (768 с.).

Михайленко Д.Г. Ограничивает ли норма о незаконном обогащении права человека в Украине? / Д.Г. Михайленко // Legea și viața («Закон и Жизнь») (Республика Молдова). – 2016. – №12\3. – С.52-56.

Михайленко Д.Г. Відповідальність за незаконне збагачення у контексті дотримання прав людини / Д.Г. Михайленко // Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. (Київ, 9 груд. 2016 р.) / [ред. кол. : В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С.287-291 (476 с.)

Михайленко Д.Г. Норма про незаконне збагачення як елемент основного рубежу протидії корупції в Україні / Д.Г. Михайленко // Юридичний вісник. – 2016. – № 4. – С. 153-170 (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)).

Михайленко Д.Г. Диференціація режимів кримінально-правового впливу на корупцію в Україні / Д.Г. Михайленко // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2017 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С.238-241 (848 с.)

Михайленко Д.Г. Политическая воля – приоритетный фактор уголовно-правового противодействия коррупции / Д.Г. Михайленко // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук (Минск, Республика Беларусь). – 2017. – №2. – С. 122-128.

Михайленко Д.Г. Функціонування корупційних мереж як перешкода формуванню політичної волі протидіяти корупції / Д.Г. Михайленко // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 5. – С. 205-209 (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)).

Михайленко Д.Г. Норма про незаконне збагачення як елемент основного рубежу протидії корупції в Україні / Д.Г. Михайленко // Юридичний вісник. – 2016. – № 4. – С.153-170. (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща))

Михайленко Д.Г. Взаємодія елементів деліктного законодавства для забезпечення антикорупційного фінансового контролю / Д.Г. Михайленко // Судова та слідча практика в Україні. – 2017. – № 4. – С.24-37.

Михайленко Д.Г. Практика Європейського суду з прав людини щодо тесту на пропорційність як орієнтир перевірки норми про незаконне збагачення в Україні / Д.Г. Михайленко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Політика в сфері боротьби зі злочинністю» з нагоди відзначення 25-річчя навчально-наукового юридичного інституту. – Івано-Франківськ, 2017. – С.184-188 (255 с.).